FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062


LIFO er en frittstående privat stiftelse – et uavhengig forsknings- og opplysningsinstitutt for demokrati og markedsøkonomi. LIFO ser det som sitt fremste mål å fremme en liberal samfunnsutvikling som slår ring rundt menneskeverdet, den personlige friheten og det personlige ansvaret, innenfor rammen av et liberalt demokrati på rettsstatens grunn.

LIFOs hovedoppgave er å bidra til å skape bedre forståelse, ny kunnskap og økt oppslutning om de liberale verdiene som danner grunnlaget for et fritt samfunn og en fri markedsøkonomi – i tråd med vårt liberale idégrunnlag. Et liberalt samfunn forutsetter en åpen og bred offentlig opinionsdannelse. Gjennom sitt virke ønsker LIFO å fremme videreutviklingen av en slik bred borgerlig offentlighet i det norske samfunnet. LIFOs hovedbidrag består i å oppmuntre og få frem flere liberale røster i den norske samfunnsdebatten. LIFO støtter kun aktiviteter og prosjekter som er i overensstemmelse med vårt liberale verdi- og idégrunnlag.

Stiftelsens virksomhet finansieres i all hovedsak gjennom aktiv formuesforvaltning. Stiftelsen mottar ikke offentlig støtte.


LIFO har besluttet å fornye den økonomiske støtten til Civita i 2021


             


Søknader om prosjektstøtte

Vi anbefaler alle som ønsker å søke LIFO om støtte til konkrete aktiviteter og prosjekter om å gjøre seg kjent med innholdet i vårt idégrunnlag på forhånd. Vi ser svært gjerne at søknaden begrunnes på en slik måte at prosjektets relevans i forhold til vårt liberale idégrunnlag fremkommer tydelig i søknaden. Alle søknader bør dessuten inneholde en beskrivelse av prosjektets målsetting, aktiviteter som inngår, hvem som deltar, deltakernes CV og relevante bakgrunnsinformasjoner, samt budsjett. Vi anbefaler også at søknaden inneholder et forslag til rapportering til LIFO, om blant annet fremdrift og resultater av prosjektet.

LIFO vil i tillegg til relevans og kvalitet også vektlegge hensynet til å støtte unge talenter i sin vurdering av søknader om støtte.