FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
PUBLIKASJONER
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

20.03.18
" Jeg tenkte aldri på meg selv som en forfatter som skrev om religion – inntil en religion begynte å jakte på meg. "
Salman Rushdie, 2005
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062


LIFO er en frittstående privat stiftelse – et uavhengig forsknings- og opplysningsinstitutt for demokrati og markedsøkonomi. LIFO ser det som sitt fremste mål å fremme en liberal samfunnsutvikling som slår ring rundt menneskeverdet, den personlige friheten og det personlige ansvaret, innenfor rammen av et liberalt demokrati på rettsstatens grunn.

LIFOs hovedoppgave er å bidra til å skape bedre forståelse, ny kunnskap og økt oppslutning om de liberale verdiene som danner grunnlaget for et fritt samfunn og en fri markedsøkonomi – i tråd med vårt liberale idégrunnlag. Et liberalt samfunn forutsetter en åpen og bred offentlig opinionsdannelse. Gjennom sitt virke ønsker LIFO å fremme videreutviklingen av en slik bred borgerlig offentlighet i det norske samfunnet. LIFOs hovedbidrag består i å oppmuntre og få frem flere liberale røster i den norske samfunnsdebatten. LIFO støtter kun aktiviteter og prosjekter som er i overensstemmelse med vårt liberale verdi- og idégrunnlag.

Stiftelsens virksomhet finansieres i all hovedsak gjennom aktiv formuesforvaltning. Stiftelsen mottar ikke offentlig støtte.


Prosjektsstøtte

LIFO ga i 2013 prosjektstøtte til utgivelse av en spesialutgave av MINERVA i form av et festskrift til Jan Arild Snoen i anledning hans 50-årsdag.

LIFO har for 2010 og 2011 valgt å gi prosjektstøtte til Lars Svendsens bok om frihet og Pål Veidens prosjekt "Parallellsamfunn - et liberalt problem?".


LIFO har besluttet å fornye den økonomiske støtten til Civita og Minerva for en ny treårsperiode frem til 2018


             

Styret i LIFO har besluttet å fornye den økonomiske støtten til Civita og Minerva for en ny treårsperiode, for 2016 til 2018.  

Mindre prosjekter som LIFO har støttet i 2007-2009

- Landsdekkende undersøkelse om ungdoms historiekunnskap knyttet til autoritære og totalitære regimer i det 20. århundre. En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Civita. Undersøkelsen avdekket betydelige mangler i historiekunnskapen blant ungdom, spesielt knyttet til kommunismen, og er i flere sammenhenger blitt omtalt i norske medier. Undersøkelsen har bidratt til å rette et kritisk søkelys på historieundervisningen på ungdomsskolen og i den videregående skolen.

- LIFO har også støttet Pax Forlags utgivelse av et historisk bokverk om Minervakretsen. Et tilskudd til dokumentasjonen av et stykke norsk idehistorie med et politisk innhold.


- LIFO har bidratt til å støtte utgivelse av boken Demokratiets avantgarde (Marg Bok) i anledning Unge Venstres 100 årsjubileum   


LIFO får frem flere liberale røster i samfunnsdebatten

LIFO har i løpet av de senere 3-4 årene sett det som sin hovedoppgave å bidra aktivt til å få frem et større mangfold av liberale røster i den norske samfunnsdebatten. Vi ønsker på denne måten å løfte opp verdien av aktiv kappestrid mellom ideer innenfor en bred borgerlig offentlighet - i arbeidet med å fremme en liberal samfunnsutvikling.

Våre største bidrag i de senere årene
De viktigste prosjektene som LIFO har støttet i løpet av de siste 3-4 årene:
  • CIVITA: Initiativ til etablering, samt bidrag til å finansiere oppstarten og den løpende driften av den liberale tankesmien Civita.
  • MINERVA: Finansiell støtte til revitalisering av tidsskriftet Minerva, samt utvikling og drift av Minerva på nett.
  • LIBLAB: Finansiell støtte til gjennomføring av utrednings- og publiseringsprosjektet ”Sosialliberal politikk for individuell velferd” i regi av tankesmien Liberalt laboratorium (LibLab).Søknader om prosjektstøtte

Vi anbefaler alle som ønsker å søke LIFO om støtte til konkrete aktiviteter og prosjekter om å gjøre seg kjent med innholdet i vårt idégrunnlag på forhånd. Vi ser svært gjerne at søknaden begrunnes på en slik måte at prosjektets relevans i forhold til vårt liberale idégrunnlag fremkommer tydelig i søknaden. Alle søknader bør dessuten inneholde en beskrivelse av prosjektets målsetting, aktiviteter som inngår, hvem som deltar, deltakernes CV og relevante bakgrunnsinformasjoner, samt budsjett. Vi anbefaler også at søknaden inneholder et forslag til rapportering til LIFO, om blant annet fremdrift og resultater av prosjektet.

LIFO vil i tillegg til relevans og kvalitet også vektlegge hensynet til å støtte unge talenter i sin vurdering av søknader om støtte.


Prosjektstøtte i 2013

LIFO ga i 2103 prosjektstøtte til utgivelse av en spesialutgave av MINERVA i form av et festskrift til Jan Arild Snoen i anledning hans 50 årsdag.