FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062

LIFOs idégrunnlag

LIFO anser seg gjennom sitt liberale idégrunnlag forpliktet til å fremme en samfunnsutvikling der menneskeverd, personlig frihet og personlig ansvar er grunnleggende verdier. LIFOs idégrunnlag er uløselig knyttet til et menneskesyn som respekterer det enkelte menneskets egenverdi og som hevder alle menneskers likeverdige rett til å bestemme over sitt eget liv, og til å ta del i samfunnets ulike arenaer for samarbeid og livsutfoldelse. En fullverdig livsstandard for alle forutsetter et samfunn som slår ring rundt den personlige friheten og det personlige ansvaret – på alle områder i samfunnet.

Den personlige friheten er et grunnleggende fellesgode for oss mennesker, og en uunnværlig kilde til menneskelig, sosial og økonomisk fremgang. Det uavhengige mangfoldet av menneskelige fellesskap som bygger på frivillig samarbeid og deltakelse må vernes mot kollektiv tvang og detaljreguleringer. For at den personlige friheten skal være reell trengs det vern mot alle former for maktkonsentrasjon og autoritær maktutøvelse – på alle områder i samfunnslivet.

LIFOs liberale forpliktelse er uløselig knyttet til å bidra til forbedringer og videreutvikling av de grunnleggende institusjonene som i praksis gjør den personlige friheten mulig og reell: rettstaten, demokratiet, markedsøkonomien og det uavhengige sivile samfunnet. Beskyttelsen av disse institusjoners uavhengighet og integritet danner ryggraden i et velfungerende liberalt samfunn der utfoldelse av menneskelig kreativitet, virketrang og samfunnsengasjement inkluderer alle.

Det liberale idégrunnlaget som LIFO står for vil hele tiden møte på nye utfordringer i tråd med samfunnsutviklingen. For LIFO er derfor ikke friheten bare en tilstand, men også en kontinuerlig oppgave – i møte med nye trusler og muligheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Hele teksten om det liberale idégrunnlaget som danner rammene rundt LIFOs virksomhet kan du enkelt laste ned som pdf fil her. >>> Last ned idégrunnlagshefte som pdf

Innholdet i heftet om LIFOs idégrunnlag vil være av spesiell interesse for alle som ønsker å ta del i LIFOs arbeid, enten det er gjennom gaver og donasjoner eller gjennom søknader om støtte til prosjekter som faller inn under stiftelsens formål.