FORSIDEN
OM LIFO
LIFOS IDÉGRUNNLAG
PROSJEKTER
SØKNADER OM STØTTE
GAVER
KONTAKT
LENKER
LIBERTAS 1947-1988

18.07.24
" "
Postadresse:
Postboks 56, 2024 Gjerdrum
E-Post: post@lifo.no
Telefon: +47 90 69 36 23
Org. nummer: 957 703 062

Liberalt forskningsinstitutt - LIFO

LIFO er en frittstående privat stiftelse – et uavhengig forsknings- og opplysningsinstitutt for demokrati og markedsøkonomi. LIFOs ideelle formål er nedfelt i stiftelsens vedtekter:

”Stiftelsen skal arbeide for åndsfrihet, næringsfrihet og politisk frihet som grunnlag for en fullverdig livsstandard for alle.”


LIFO ser det som sitt fremste mål å fremme en liberal samfunnsutvikling som slår ring rundt menneskeverdet, den personlige friheten og det personlige ansvaret, innenfor rammen av et liberalt demokrati på rettsstatens grunn. For LIFO er arbeidet for frihet en kontinuerlig oppgave i møte med stadig nye utfordringer – enten de representerer nye trusler eller nye muligheter for å videreutvikle et inkluderende samfunn preget av liberale verdier.

LIFOs hovedoppgave er å bidra til å skape bedre forståelse, ny kunnskap og økt oppslutning om de liberale verdiene som danner grunnlaget for et fritt samfunn og en fri markedsøkonomi – i tråd med vårt liberale idégrunnlag. Et liberalt samfunn forutsetter en åpen og bred offentlig opinionsdannelse. Gjennom sitt virke ønsker LIFO å fremme en bred borgerlig offentlighet i det norske samfunnet. LIFOs hovedbidrag består i å oppmuntre og få frem flere liberale røster i den norske samfunnsdebatten. LIFO gir kun økonomisk støtte til aktiviteter og prosjekter som er i overensstemmelse med vårt liberale verdi- og idégrunnlag.

Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom aktiv formuesforvaltning, gjennom LIFOs finansråd. Stiftelsen mottar ikke offentlig støtte.

LIFOs styre

Stiftelsens arbeid ledes av styret. Styret forvalter stiftelsens midler, treffer beslutninger om anvendelsen av midlene og har ansvaret for stiftelsens drift.

Styret i LIFO har følgende sammensetning:

Aage Figenschou (leder av styret)
Tormod Andreassen
Heidi Nordby Lunde
Lars Peder Nordbakken
Jan Arild Snoen
Espen Søilen

 

LIFOs råd

Stiftelsens råd fører tilsyn og kontroll med stiftelsens virksomhet og gir råd til styret om stiftelsens virksomhet.

LIFOs råd har følgende sammensetning:

Andreas Bjelland (leder av rådet)
Carl August Ameln
Ulf Andenæs
Willy Andreassen
Dag Ekelberg
Mathilde Fasting
Anne Gro Gulla
Marius Gustavson
David Hansen
Andreas Hardhaug Olsen
Henrik Jørgen Huitfeldt
Westye Høegh
Hans Chr. Garmann Johnsen
Grete de Lange
Peter Meidell
Fransisco de Mora
Bent Johan Mosfjell
Erik Friis Fæhn
Christopher Rødsten
Henrik Syse
Thor Kleppen Sættem
Erik Wahlstrøm

LIFOs finansråd

Finansrådet tar hånd om LIFOs formuesforvaltning, basert på en investeringspolicy vedtatt av styret.

LIFOs finansråd har følgende sammensetning:

Tormod Andreassen (leder av finansrådet)
Stein Bruun
Morten Berg

 

Kort om LIFOs historie


Liberalt forskningsinstitutt (LIFO) er en liberal forskningsstiftelse som ble dannet i 1988 da Libertas opphørte som organisasjon. Fra Libertas fikk LIFO en grunnkapital på 20 millioner kroner i form av aksjer og obligasjoner.


Fra 1988 til 2001 var professor Jan Brøgger stiftelsens generalsekretær. I denne perioden utgav stiftelsen kulturtidsskriftet Kulturelt Perspektiv. Brøgger fratrådte stillingen som generalsekretær samtidig som Kulturelt Perspektiv ble nedlagt. Som følge av børsraset i 2000 ble LIFOs inntekter redusert betydelig, og etter styrets mening var det lite hensiktsmessig å drive virksomheten videre i daværende form. Siden den tid har styret prioritert å finansiere annen virksomhet i tråd med LIFOs formål.


I 2001 tok LIFO initiativ til å opprette en ny politisk tenketank i Norge. Etter samtaler med de borgerlige partiene viste det seg å være en viss interesse, men ikke tilstrekkelig oppslutning til å iverksette noe konkret. LIFO tok deretter kontakt med Norges Rederiforbund og NHO. Sammen utarbeidet man et grunnlagsdokument for etablering og drift som alle tre organisasjoners styrende organer sluttet seg til, og som man var villig til å finansiere. Resultatet ble Civita som startet sin virksomhet i 2004.


LIFOs formålsparagraf har siden 1988 vært identisk med Libertas formålsparagraf fra 1970-tallet: «Stiftelsen skal arbeide for åndsfrihet, næringsfrihet og politisk frihet som grunnlag for en fullverdig livsstandard for alle.» I 2007 ble det utarbeidet et idégrunnlagsdokument.

  

LIFO har siden etableringen av Civita i hovedsak gitt økonomisk støtte til Civita og Minerva. I tillegg har LIFO fra tid til annen også støttet enkelte bokprosjekter på ad hoc basis. Årlig samlet støttebeløp de siste fem årene har vært på om lag 2 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 hadde LIFO en samlet finanskapital på 23 millioner kroner.